U četvrtak 27. aprila 2016. godine održana je izvješajno-izborna skupština saveza izviđača grada Zenice.

Po izvještaju verifikacione komisije na skupštini je bilo prisutno 28 delegata iz tri odreda, a 5 delegata je bilo opravdano odsutno, što je bio dovoljan  broj delegata da bi sve odluke donesene na skupštini bile punovažne.

Dnevni red skupštine je bio slijedeći:

DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine /izvještaj verifikacione komisije/

– radno predsjedništvo
– kandidaciona komisija
– zapisničar
– ovjerivači zapisnika

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Saveza za 2016. god.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o finansijskom poslovanje Saveza za 2016. godine
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nadzornog odbora.
5. Razmatranje i usvajanje plana aktivnosti za 2017.god.
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog plana za 2017.god
7. Imenovanje novih članova UO Saveza

Svi izvještaji koji su stavljeni na izglasavanje su jednoglasno usvojeni kao i finansijski i plan rada za 2017. godinu.

Pored usvajanja izvještaja izvršene su i promjene u nekim strukturama te je imenovan novi nadzorni odbor koji su do sada činili Sedina Delić, Adnan Bičakčić i Mladen Popović, a za novi nadzorni odbor izabrani su Abdulah Alić, Nađa Samardžić i Elmin Omeragić.

Do promjene je došlo i u UO/predsjedištvu te su dosadašnje predstavnike odreda Seada Mustafića i Dragana Ivankovića zamjenile Jasmina Eminić odnosno Amra Hrustanović, što je takođe skupština odobrila.